AnandanaTam (audio)

 

rAgam: pUrvikalyANi   tALam : rUpakam

Composer : nIlakaNTha shivan

 

pallavi

Ananda naTam AduvAr tillai ambalam tannil Adi paNibavark-kapajayam illai

 

anupallavi

tAnandam illAda rUpan tajjham taka jham taka jhaNu taLAngu taka tadhingiNa tom

taLAngu taka tadhingiNa tOm taka dhimi taka tadhingiNa tOmenr-

 

charaNam1

vancakam illAda aDiyAr kuvikka vAnavar munivar Anavar tudikka sancala vizhi mAdumaiyAL madikkat-takkiTa

tarikiTa tOmkiTa dhittimi dhimi taka tadhingiNa taka tOm taka tOm taka tOm taka dhimi taka tadhingiNatOmenr-

 

charaNam2

bhAgya maiyualagan mIdoru kAl tAkki bhaktar tozha maTra oTraikkAlum tUkki Akki aLippOrai mELakArar Akki

ambara nAtha cidambara shambhu sadAshiva sundara arai maNi cala cala calavena aNi paNi khala khala khalavena

 

charaNam3

pAdi madi jyOti phaLIr phaLIr enna pAda shilamboli ghalIr ghalIr enna Adi karai uNDa nIlakaNTham minna

hara pura hara shiva shankara aruL vara guru para sundara aNDamum piNDamum AdiDa eN-dishaiyum pugazh pADiDa

 

Lyrics provided by Shri Lakshman Ragde.