List of kRti-s

marivERE gati EvvarammA - Telugu - shyAma shAstri

inkevarunnAru nannu brOva - Telugu - annAsvAmi shAstri

akhilANDEshvari - Sanskrit - muttusvAmi dIkShitar

shambhO satatam - Sanskrit - svAti tiruNAL

AnandanaTam ADuvAr - Tamizh - nIlakaNTha shivan

IshAnAdi - Sanskrit - muttusvAmi dIkShitar

sadA pAlaya - Sanskrit - g.n.bAlasubrahmaNyam

karuNajUDavammA - Telugu - tyAgarAja