sadA pAlaya (audio)

 

rAgam: mOhanam         tALam : Adi

Composer : g.n.bAlasubrahmaNyam

 

pallavi

sadA pAlaya sArasAkSi samAna rahita mOhanAngi (sadA)

 

anupallavi

sudhA madhura vAgvilAsini sujanAga mOhini suvAsini (sadA)

 

charaNam

budhArcita parama pAvani bhuvanatraya paripAlini
gadA cakradhara sOdari sadAshiva siddhamanOhari  (sadA)

 

Meaning:Lyrics from karnATik.com.