shambhO satatam (audio)

 

rAgam: karNATaka kApi         tALam : Adi

Composer : svAti tiruNAL

 

pallavi

shambhO satatam pAhi krpArasa sAgara sAmba vibhO

 

anupallavi

jambhArAdi mukhAkhila nirjara santatAnata padAmburuhAvyaya

 

charaNam1

nAga vibhUSita mangaLamUrtE nAradAdi muni sannuta kIrtE

vAga mrdAhata bhakta janArthE vArija samamukha sadguNapUrtE

 

charaNam2

bAhu parikalita parashu kuranga bhAsura vrSabhAdhIsha turanga

sAhasa parasura vairi vibhanga sarvalOka nayanAdhi harAnga

 

charaNam3

rAjata girivara kalpitakhEla rati varadAha jagatraya pAla

bhrAjita sOma kalOpamabhAla padmanAbha sahajAdrta lIla

 

Lyrics provided by Shri Lakshman Ragde.